آرشیو نظرسنجی
چقدر نصب سرعتگیرهای زیاد را در نی‌ریز در کاهش تصادفات مؤثر می‌دانید؟
خیلی زیاد
0%

زیاد
42.86%

متوسط
28.57%

کم
14.29%

خیلی کم
14.29%