تعداد بازدید: ۴۴۸۷
کد خبر: ۱۴۴۹
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۴ - 2017 20 February
شركت فولاد غدیر نیریز سهامی خاص به منظور تامين سرمایه انسانی مورد نياز خود از ميان واجدین شرایط بومی در مقاطع تحصيلی دیپلم، فوق دیپلم، ليسانس و دكتری عمومی پزشکی از طریق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه تخصصی و روان شناختی و طب كار به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تامين اجتماعی اقدام به جذب نيرو (روزكار / نوبتكار) مینماید.
اطلاعيه جذب سرمايه انسانی شركت فولاد غدير نیريز (سهامی خاص)

فولاد غدیر نیریز سهامی خاص به منظور تامين سرمایه انسانی مورد نياز خود از ميان واجدین شرایط بومی در مقاطع تحصيلی دیپلم، فوق دیپلم، ليسانس و دكتری عمومی پزشکی از طریق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه تخصصی و روان شناختی و طب كار به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تامين اجتماعی اقدام به جذب نيرو (روزكار / نوبتكار) مینماید.

آزمون در مقطع دیپلم و فوق دیپلم از بين متقاضيان بومی شهرستان نی ریز و در مقطع ليسانس و بالاتر در بين متقاضيان بومی استان فارس برگزار می شود. پذیرش متقاضيان بومی سایر نقاط كشور تنها درصورت عدم كسب حداقل 60 امتياز از آزمون كتبی توسط افراد بومی انجام می پذیرد.

شرايط عمومی

1. تابعيت نظام جمهوری اسلامی ایران
2. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی
4. نداشتن سوء پيشينه كيفری كه موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد
5. نداشتن ممنوعيت استخدام به موجب آراء مراجع قانونی
6. عدم اعتياد به مواد مخدر به تأیيد مراجع ذیصلاح
7. داشتن كارت پایان خدمت وظيفه عمومی دائمی یا معافيت دائم.
8. داشتن تندرستی و توانایی كامل جسمی و روحی برای انجام فعاليتهای شغلی
9. داشتن حداقل 26 سال تمام شمسی تا پایان مهلت زمان ثبت نام

شرايط اختصاصی

1. داشتن شرایط و مدرک تحصيلی مطابق با مفاد مندرج در این آگهی
2. دارا بودن حداقل معدل كل 14 برای كليه داوطلبين
3. حداكثر سن 26 سال تمام برای متقاضيان دیپلم، 28 سال برای متقاضيان فوق دیپلم و 32 سال برای ليسانس و بالاتر، تا پایان مهلت ثبت نام

تسهيلات سنی
* تبصره 1 مدت خدمت نظام وظيفه انجام شده به حداكثر سن اضافه میشود.
*تبصره 2 متقاضيانی كه در شركت فولاد غدیر نی ریز و یا شركت های پيمانکاری آن اشتغال دارند به ازاء هر سال سابقه (به شرط پرداخت حق بيمه) یک سال و تا سقف 5 سال به حداكثر شرط سنی اعلام شده اضافه میشود. این دسته از داوطلبين می بایست گواهی تأیيد سابقه فعاليت در شركتهای پيمانکار را از اداره تامين اجتماعی شهرستان تحویل و به همراه سایر مدارک در روز مصاحبه تخصصی به همراه داشته باشند.

* تبصره- بومی شهرستان نی ریز یا استان به فردی اطلاق میشود كه دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف: محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی شهرستان نی ریز یا یکی از شهرهای تابع استان فارس باشد .
ب: حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدایی، راهنمایی و دبيرستان) داوطلب در شهرستان نی ریز یا یکی از شهرستانهای تابعه استان فارس طی شده باشد .
ج: پرداخت حداقل 5 سال حق بيمه درشهرستان نی ریز یا یکی از شهرهای تابع استان فارس توسط داوطلب یا والدین یا همسر در 5 سال گذشته.
4. محل خدمت كليه پذیرفتهشدگان در شركت فولاد غدیر نیریز واقع در استان فارس كيلومتر 56 جاده نیریز سيرجان  میباشد.

مدارک مورد نياز :

1. تکميل فرم اینترنتی تقاضای ثبتنام كه میبایست با دقت تکميل شود
2. اسکن آخرین مدرک تحصيلی منطبق با شرایط آگهی استخدام
3. اسکن صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضيحات، اسکن صفحه توضيحات نيز ضميمه شود.(
4. اسکن پشت و روی كارت ملی
5. اسکن پشت و روی كارت پایان خدمت نظام وظيفه یا معافيت دائم

* توضيح: لازم به يادآوري است كه تاريخ صدور مدرک تحصيلی و كارت پايان خدمت يا معافيت ميبايست قبل ازتاريخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون باشد.
6. اسکن عکس جدید 4*5 با مشخصات ذكر شده در سایت ثبت نام
7. پرداخت الکترونيکی مبلغ 350000 ریال (معادل سی و پنج هزار تومان) به منظور ثبت نام از طریق سامانه ثبت نام
* تذكر: مسئوليت ثبت و ارسال اطلاعات صحيح در سايت ثبت نام به عهده متقاضی است و امکان استرداد وجه ثبت نام واريز شده به هيچ وجه وجود نخواهد داشت.

نحوه ثبت نام و مهلت آن :

 1. متقاضيان واجد شرایط، میبایست از روز سه شنبه  1395/12/03 تا پایان روز جمعه مورخ 1395/12/13 به سامانه برگزاری آزمون دانشگاه شيراز به آدرس azmoon.shirazu.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

2. لازم است متقاضيان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به تهيه مدارک مورد نياز اقدام نمایند.

زمان توزيع كارت و آزمون

برای اطلاع از زمان اخذ كارت ورود به جلسه آزمون و تاریخ برگزاری آن به سامانه برگزاری آزمون دانشگاه شيراز به آدرس azmoon.shirazu.ac.ir مراجعه نمائيد.
* تذكر: محل برگزاري آزمون كتبی و مصاحبه شهرستان شيراز می باشد.
* تذكر: همراه داشتن شناسنامه عکسدار يا كارت ملی در روز آزمون الزامی میباشد .
* تذكر بسيار مهم: متقاضيان ميبایست در طول فرآیند جذب برای آگاهی از اطلاعيه ها و نتایج مراحل مختلف، به صورت مستمر به وبسایت azmoon.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند. عدم اطلاع داوطلب از مراحل و جزئيات آزمون، موجب هيچگونه حقی برای وی نمیگردد.

توضيحات فرآيند استخدام

1.  آزمون كتبی: آزمون علمی كتبی شامل دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی میشود. سوالات تخصصی با توجه به ماهيت هر رشته تخصصی و متناسب با دانش و مهارتهای مورد نياز در آن رشته میباشند.
2. آزمون مصاحبه تخصصی و روان شناختی: نفرات برتر در آزمون كتبی به ميزان حداقل 3 برابر ظرفيت (مشروط به كسب 06 درصد نمره آزمون كتبی) به این مرحله راه پيدا میكنند. این مرحله شامل مصاحبه فنی تخصصی و روانشناختی - در ارتباط با رشته شغلی انتخاب شده میباشد،
3. طب كار : با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتياز نهایی متقاضيان ) با احتساب ضریب وزنی هر مرحله( نفرات برتر به تعداد درج شده در اطلاعيه استخدامی ، جهت انجام معاینات طب كار دعوت خواهند شد .
4. تشکيل پرونده: تشکيل پرونده (شامل استعلام مدارک ارائه شده، آزمایش عدم اعتياد به مواد مخدر، عدم سوء پيشينه و...) برای تایيدشدگان مرحله قبل انجام می پذیرد.
5. شروع به كار: در صورت موفقيتآميز بودن نتایج مراحل قبل، جهت عقد قرارداد استخدام آزمایشی به مدت سه ماه و شروع آموزشهای توجيهی در داخل و خارج از شركت از پذیرفته شدگان دعوت به عمل خواهد آمد؛ عقد قرارداد استخدامی منوط به طی موفقيت آميز دوره آموزشی خواهد بود و عناوین شغلی مربوطه نيز بعد از اتمام دوره مذكور تخصيص خواهد یافت.

* تذكر مهم: از پذيرفته شدگان نهايی به صورت تدريجی و بر حسب نياز شركت براي شروع به كار دعوت به عمل خواهد آمد.

تذكرات آگهی

1. ایثارگران از امتيازات مندرج در قانون مربوط برخوردار می باشند.

2. بخشی از نيازهای استخدامی اعلام شده از طریق مصاحبه تخصصی با شاغلين بومی كه حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط با مدرک تحصيلی در طرح فولاد نی ریز و یا شركت های پيمانکاری آن داشته اند به شرط داشتن سابقه بيمه درطرح فولاد نی ریز، تامين خواهد شد. این دسته از داوطلبان از شرط سنی مندرج در آگهی مستثنی هستند.

3. با توجه به استعلام مدرک تحصيلی از مراجع ذیصلاح به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصيلی نامعتبر و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4. كليه مدارک و مستندات مورد نياز اعلام شده در این اطلاعيه، با تکيه بر اصل اعتماد و صداقت، ملاک عمل قرار میگيرد.

چنانچه در هر زمان، خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به كار از ادامه اشتغال وی جلوگيری و قرارداد وی فسخ خواهد گردید . .5 هر یک از متقاضيان با توجه به شایستگی، علاقه، شرایط اعلام شده ، تنها مجازند یک ردیف از رسته های شغلی(یک كد ثبت نام) مورد نياز را انتخاب نمایند

5. شركت كنندگان در زمان آزمون باید دارای مدرک تحصيلی مورد نياز كه در اطلاعيه منتشر شده است باشند.

تبصره: متقاضيان مشاغل كارشناسی می توانند با وجود داشتن مدرک بالاتر در این سطح ثبتنام كنند اما ملاک شركت فولاد غدیر نی ریز در پذیرش نيروهای متقاضی صرفا مدرک ليسانس بوده و هيچ گونه تعهدی مبنی بر پذیرش مدارک بالاتر در زمان برگزاری آزمون و یا در زمان اشتغال به كار نخواهد داشت.

7. مواد آزمون كتبی علمی شامل دروس عمومی ( زبان انگليسی، دانش كامپيوتر، ادبيات فارسی، هوش و استعداد تحصيلی )به ميزان 46 سوال و دروس تخصصی (سوالات تخصصی هر رشته) به ميزان 06 سوال میباشد. ضمناً آزمون دارای نمره منفی و بصورت چهارگزینه ای خواهد بود.

8. شركت فاقد منازل مسکونی، خوابگاه و … بوده و تعهدی در قبال اسکان مستخدمين نخواهد داشت، سرویس ایاب و ذهاب عمومی تنها برای تردد در مسيرهای سایت به نی ریز و قطرویه می باشد، شركت برای مسيرهای دیگر تعهدی ندارد.

9. معاینات طب كار و مصاحبه روان شناختی به منظور تشخيص توانمندی فردی برای فعاليت در مشاغل مورد نياز صورت میپذیرد، لذا عدم موفقيت در این مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب میباشد.

10. با توجه به اینکه پذیرش افراد فقط در مقاطع تحصيلی اعلام شده میباشد، لذا پذیرفتهشدگان نهایی میبایست صرفاً با شرایط و مدارک تحصيلی پذیرفته شده به كار درشركت فولاد غدیر نیریز مشغول شوند و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغيير رسته استخدامی و رده شغلی مرتبط با ارتقاء تحصيلی فرد پس از جذب از نظر شركت مردود بوده و در این خصوص تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست ارتقا و یا تغيير شغل اخذ خواهد شد.

11. در بدو استخدام از كليه پذیرفتهشدگان تعهد محضری خدمت در شغلهای تعيين شده توسط شركت اخذ میشود و در صورت انصراف، كليه هزینه های انجام شده تا مرحله مزبور محاسبه و دریافت خواهد شد 

12. شركت در آزمون، مصاحبه و اشتغال به كار، به هيچ وجه حق استخدام دائم برای افراد ایجاد نمینماید و تمدید قرارداد كاركنان همواره منوط به رضایت شركت از عملکرد آنها و نياز شركت به تخصص انها خواهد بود و در صورت پذیرفته شدن صرفاً در رشته شغلی پذیرفته مشغول میشوند و شركت هيچگونه تعهدی برای تغيير رشته شغلی و یا ارتقاء بر مبنای مدارک تحصيلی جدید ندارد.

13. در شرایط مساوی جذب داوطلبان بومی شهرستان نیریز از اولویت برخوردار است و امتياز ویژه این داوطلبان در زمان مصاحبه تخصصی لحاظ خواهد شد.

به اطلاع داوطلبان محترم شرکت در آزمون استخدامی فولاد غدیر نی ریز می رساند، آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم ریاضی و یا فنی هنرستان می باشند می توانند برای تصدی مشاغل ردیفهای ۱۸، ۱۹، و ۲۰ از جدول مشاغل اعلام شده در این آزمون شرکت نمایند."


اگر به دنبال یک کانال ویژه خبری هستید..

اگر می خواهید خلاصه ای از مهمترین رویداد های خبری استان،ایران و جهان را داشته باشید

شما هم یکی از اعضای کانال تلگرامی هورگان باشید

 @hourgan

اخبار |کوتاه|گلچین|معتبر|جذاب|در کانال ویژه خبری هورگان

hourgan@
برای عضویت کلیک کنید
برچسب ها: نی ریز ، استخدام ، فولاد
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
****
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
0
0
اخه سابقه کار از کجا بیاریم؟؟
نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها