تعداد بازدید: ۷۷
کد خبر: ۱۸۶۰۶
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۱ - 2023 18 November
ماجراهای تبعه موجاز
نویسنده : نجیب

نَظاره کردم رفتار پرویز شاگرد ایرانی‌ام یَک جور دیگری شده و مشکوک مَی‌زند.

اما بَ روی خودم نیاوردم و بَ درون چاه رفتم تا در عمق ۸ میتری بَ کندَه‌کاری اَدامه دهم. اما یَک ساعتی نگوذشته بود که داد پرویز در آمد و مرا صَدا بَکرد.

گفتَه کردم نَمی‌شنوم؛ بیا لبَه چاه گفتَه کون.

برای این که دستش را دو طرف دهانش گرفته کوند و داد بَزند، چرخ چاه را از میانَه راه ول بَکرد و دول نیمه پر محکم بر سرم بَخورد.

همزمان کولنگ از دستم رها شد و بَ روی انگشت شصت لَنگ چپم افتاد.

از شدتی درد بالا آمدم و لبَه چاه را بَگرفتم. با عصبیت داد بَزدم: چَه خبرت است؟

یَکهو جَلوی چَشمان از حدقَه در آمدَه من شروع کرد بَ قر دادن و با صَدای نکرَه‌اش خواندن:

وَلادت، وَلادت، وَلادتت موبارک...

وَلادت، وَلادت، وَلادتت موبارک...

بیا شمع‌ها رو پوف کون

که یَکصد سال زیندَگانی کونی...

نَظاره کردم یَک کَیک با تصویری از بیل و کولنگ تهیه کرده و شمعی روی آن رَوشن است.

اشک در چیشمانم جمع بَشد. آخر تا بَ حال کسی برایم جشن وَلادت نگرفته بود.

او را در بغل بَگرفتم و همین طَور که چَشمانم تار مَی‌دید، بَ سمت کَیک روان شدم تا شمع روی آن را پوف کونم.

اما چَشمیتان روزی بد نبیند؛ خاک‌های روی سَبیلم با اولین پوف بَ روی کَیک پخش بَشد و با دومین پوف، پایین ریش بولندم بَ شعله شمع بَخورد و گُر بَگرفت.

هَول شدم و از ترس سرم را درون کَیک خامَه‌ای فرو بَکردم. یَک مرتبه دستار سرم نیز آتش بَگرفت.

دستار را از سرم برداشتم و با ترس و فریاد تکان دادم؛ اما آتش گوشَه لیباس بولند قوندوزی‌ام را هم درگیر بَکرد.

شعله مَی‌رفت بَ سمت بالایم روانَه شود که از ترس دویدم و خودم را بَ درون چاه انداختم.

*****
شب هینگام، با لیباس و ریش نیمَه سوخته و حال و روز نزار بَ سمت خانَه روان شدم.

در را که باز بَکردم، یَک مرتبه چَراغ روشن بَشد و زولَیخا و بچی‌ها را نَظاره کردم که فشفشه بَ دست پشت یَک کیک وَلادت ایستَه کرده‌اند و همزمان مَی‌خوانند:

وَلادت، وَلادت، وَلادتت موبارک...

بیا شمع‌ها رو پوف کون

که یَکصد سال زیندَگانی کونی...

از ترس در را محکم بستَه کردم، روی دوچرخَه‌ام پریدم و فرار را بر قرار ترجیح دادم...

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها