کد خبر: ۱۶۰۲۸
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۰ - 2023 25 February

نوبت اول:۶/ ۱۲ / ۱۴۰۱    نوبت دوم:  ۷ / ۱۲  /۱۴۰۱

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به حفظ و نگهداری باغات قصردشت و ۶ قطعه باغ به پلاک‌های ثبتی (۳۱۹/۲ معروف به حاج عربی، باغ پلاک ثبتی ۶/۳۱۲ معروف به میادین، باغ پلاک ثبتی ۳۳۳، باغ پلاک ثبتی ۲/۶۷ الی ۹، باغ پلاک ثبتی ۱/۳۱۹ معروف طلایی و باغ پلاک ثبتی ۱۲/۱۱۵۹ واقع در کوچه ۱۸ مطهری)  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۵۹۶ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۰۷۱۳۶۲۹۲۰۸۵ آماده پاسخ گویی می‌باشد.

 مبلغ برآورد: ۳۶۲/۶۴۷/۴۷۷/۱۳ ریال

 مدت قرارداد:   ۱۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

شرایط شرکت کنندگان:

ارائه حداقل رتبه ۵ کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه یا ارائه گواهی صلاحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است در صورتی که صلاحیت مذکور از سایر استان‌ها باشد اخذ مجوز فعالیت در استان فارس از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی فارس وارائه آن الزامی می‌باشد.

مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت الزاماً می‌بایست کارشناس فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهد آور و قرارداد‌ها باشد.

ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی می‌باشد.

ارائه یک سال سابقه اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری فضای سبز  یا احداث فضای سبز توســط شرکت، الزامی می‌باشد.

موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.

محل انجام کار: فضای سبز باغات قصرالدشت

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۳۷۰/۸۸۲/۶۷۳ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ کد مرجع ۱۰۰۱۱۳ بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می‌گردد.

آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می‌بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق سامانه اقدام نماینددر غیر اینصورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز، خیابان راهنمایی، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز (شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی) طبقه سوم، دبیرخانه اداره قرارداد‌ها تحویل نمایند.

زمان بازدید میدانی ساعت ۹ صبح روزشنبه مورخ ۱۳/ ۱۲/۱۴۰۱ و محل تجمع اداره حوزه استحفاظی باغات قصر دشت می‌باشد.

تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ساعت   ۱۴:۱۵  مورخ  ۲۳/ ۱۲/۱۴۰۱ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات شهرداری منطقه یک شهرداری شیراز می‌باشد.

مدت اعتبار پیشنهاد‌ها ۳ ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می‌باشد.

هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.

بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد‌ها  مختار میباشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.

 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت shiraz.ir می‌باشند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۱۴۵۶

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها