کد خبر: ۱۷۷۳۳
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۳ - 2023 19 August

نوبت اول: ۲۸/ ۰۵/ ۱۴۰۲
نوبت دوم: ۲۹/ ۰۵ /۱۴۰۲


۱.     سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شیراز در نظر دارد خرید لوله داربست به قطر ۵۰ میلی متر و قوطی ۸۰*۴۰ میلی مترجهت پروژه تقاطع غیر همسطح قائم -رحمت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۴۰۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۰۷۱۳۸۳۵۰۷۲۹ آماده پاسخ گویی می‌باشد.

    مبلغ برآورد: ۴۶.۰۴۵.۰۲۰.۰۰۰ ریال

    مدت قرارداد: ۱۰ روز کاری از تاریخ انعقاد قرارداد.

    شرایط شرکت کنندگان: براساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه.

    محل تحویل: شیراز – بلوار رحمت – ابتدای خیابان قائم.

    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲.۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ بانک شهر بنام شهرداری شیرازبا کد مرجع ۱۰۱۷۶۸

    برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

    در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می‌گردد.

    آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۶/ ۱۴۰۲ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می‌بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق سامانه اقدام نماینددر غیر اینصورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.

    آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۹/۰۶/ ۱۴۰۲ می‌باشد.

    شرکت کنندگان می‌بایست تا قبل از برگزاری کمیسیون سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز - بلوارعدالت جنوبی - ابتدای بلوار دولت غربی - جنب درمانگاه آزادگان - سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری- واحد قرارداد‌ها تحویل نمایند.

    تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز دوشنبه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۴۰۲ در محل چهارراه خلدبرین، طبقه سوم شهرداری منطقه یک، سالن جلسات کمیسیون عالی معاملات می‌باشد.

    مدت اعتبار پیشنهاد‌ها ۲ ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می‌باشد.

    تعدیل: هیچ گونه وجهی بابت تعدیل آحاد بهاء پرداخت نخواهد شد.

    هیچ گونه مبلغی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.

    بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

     شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد‌ها مختار میباشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.

    شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.

    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

    برنده مناقصه موظف است تا قبل از انعقاد قرارداد مدارک مثبته در خصوص ثبت نام در سامانه ثنا را ارائه نماید.

    آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.

    متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می‌باشند.

    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۱۴۵۶ 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 
 
 
شناسه آگهی: 1549465
 
شماره نامه آگهی دهنده: 1402-505
 
شماره میم الف: -1
 
شناسه انتشار: 5614
نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها