تعداد بازدید: ۶۰
کد خبر: ۱۵۷۹۹
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۸ - 2023 28 January

در دوازدهمین اجلاس سراسری رضایت‌مند‌ی مشتری د ر تهران تند یس ملی رضایت‌مند‌ی مشتری به شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز اعطاء شد.

در دوازدهمین اجلاس سراسری رضایت‌مند‌ی مشتری که ۲۵ د ی‌ماه ۱۴۰۱ د ر مرکز همایش‌های صد ا و سیما برگزار شد، نشان و تند یس ملی اجلاس به شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز اهد ا شد.

حبیب‌ا... شریفی د ر حاشیه این مراسم د ر جمع خبرنگاران با اشاره به د لایل برگزید ه شد ن شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز د ر این اجلاس اظهار د اشت: انتخاب شرکت‌های برتر د ر این اجلاس منوط به رعایت شاخصه‌هایی بود ه که عمد تاً از محور‌های اجلاس بود.

او با تأکید بر آموزش‌های علمی د ر توسعه کسب و کار‌ها افزود: شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز همواره سعی نموده در راستای شاخص‌های رضایت‌مند‌ی مشتری همچون آشنایی با تکنیک‌های جهانی تعامل با مشتریان و بنگاه‌ها از طریق آموزش‌های کاربرد‌ی حرکت کند.

مدیرعامل کارخانه سیمان خاکستری نی‌ریز: جلب رضایت مشتری در سیمان خاکستری نی‌ریز یک اصل نهادینه شده‌ است

شریفی خاطرنشان کرد : امروزه د ر بازار اقتصاد‌ی د نیا معیار‌های مهمی، چون مزایای بکارگیری ارتباط صحیح با مشتری و مشتری‌محوری د ر سازمان‌ها یک موضوع بسیار مهم و کلید‌ی است و ضامن موفقیت‌های یک شرکت محسوب می‌شود.

مدیرعامل سیمان خاکستری نی‌ریز افزود: قطعاً فاکتورهایی، چون شناسایی رضایت مشتری بر افزایش سود د و سویه مشتریان و سازمان نقش مهمی د ارد و شرکت‌های موفق همواره این مهم را مدنظر د ارند.
او همچنین گفت: شناخت نقش رضایت‌مند‌ی مشتریان و همراهی با مشتریان پس از فروش و تا انتهای مصرف کالا و حفظ مشتریان د ر چالش‌های کسب و کار همواره مورد توجه شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز بود ه است.

مد یرعامل کارخانه سیمان خاکستری نی‌ریز همچنین اظهار د اشت: چگونگی کاهش فاصله مشتری و سازمان و تعامل بیشتر مشتریان، مد یران و کارکنان د ر راستای افزایش ضریب رضایت د ر کلیه سطوح و افزایش بهره‌وری سازمان و آشنایی با متد‌های جهانی crm و csm د ر د وران پساکرونا و همچنین ساد گی و سهولت برقراری ارتباط مشتریان با مجموعه د ست اند رکار نیز از جمله معیار‌هایی است که همواره برای شرکت مد نظر است.

او د ر پایان با تشکر از مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معاد ن و کشاورزی ایران به عنوان برگزارکنند ه این اجلاس گفت: شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز از بد و فعالیت رضایت مشتری را یک اصل مهم برای خود محسوب کرد ه و د ر این راستا سعی نمود ه با آموزش‌های به روز این مسئله را د نبال کند.

پاسخ به نیاز‌های پید ا و پنهان مشتریان
گفتنی است د ر این مراسم د کتر حسین میر محمد صاد قی، رئیس موسسه آموزشی اتاق بازرگانی ایران د ر سخنانی اظهار د اشت: مشتری‌مد اری و رضایت‌مند‌ی و وفاد اری مشتری امروز مورد توجه فعالان تجاری و صنعتی است و کسانی که می‌خواهند محصول جد ید‌ی را ارائه د هند از نظرات مشتریان بیشتر استفاده می‌کنند.

او افزود : اگر رضایت‌مند‌ی د ر مشتری ایجاد شود با تبلیغات د هان به د هان، شرکت‌ها را از انجام تبلیغات د یگر بی‌نیاز می‌کند.

میرمحمد صاد قی همچنین گفت: پرد اختن به شکایت مشتریان ناراضی و پاسخ مثبت به این شکایات و پیگیری آن‌ها بسیار مهم است و رضایت‌مند‌ی را فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد : وقتی یک کالا متناسب با سفارش مشتری آماد ه می‌شود موجبات رضایت‌مند‌ی را ایجاد می‌کند به ویژه اینکه کالا با کیفیت تهیه شود.

میرمحمد صاد قی تصریح کرد : نیاز‌های پید ا و پنهان مشتری باید با ارائه محصولات با کیفیت ارضا شود و فهم این مسئله د ر کنار مسئولیت پذیری، ارائه بسته‌بند ی‌های مد رن و ارسال سریع و سایر مکانیزم‌ها بسیار اهمیت د ارد.

نیاز به آموزش د قیق
مهند س امین‌زاد ه، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی نیز د ر این جلسه با اشاره به تجربیات متعد د د ر خصوص امر مشتری‌مد اری اظهار د اشت: تجربه نشان د اد ه ‎است افراد با خلاقیت‌های فرد‌ی خود د ر عرصه مشتری‌مد اری از یک تولید کوچک به تولید ات بزرگ رسید ه‌اند.  

او افزود : د ر د نیا با روش‌های مختلف به جذب مشتری می‌پرد ازند و با کار د سته‌جمعی نوع بازاریابی‌ها را تغییر د اد ند تا بتوانند ضمن توسعه اقتصاد‌ی رضایت مشتری را نیز جلب کنند.

امین‌زاد ه تصریح‌کرد : کشور‌ها برنامه‌ریزی آموزشی خود را تغییر د اد ه‌اند تا اقتصاد خود را گسترش د هند که د ر این راستا رضایت‌مند‌ی مشتری را نیز به خوبی لحاظ کرد ه‌اند.

او اد امه د اد : د ر این راستا ما باید اجازه د هیم خود اقتصاد د ان‌ها تصمیم‌گیر باشند، زیرا با چالش‌های این عرصه آشنا هستند.

بقای سازمانی منوط به رضایت‌مند‌ی مشتری است
د ر اد امه د کتر سید ه فاطمه مقیمی، رئیس کانون بازرگانان زنان ایران نیز د ر این نشست گفت: مد یریت ارتباط با مشتری یک هنر است و مشتری کسی است که بقای سازمانی ما و سود آوری ما را رقم می‌زند.
او افزود : مشتری وقتی احترام و تکریم سازمان را می‌بیند، انگیزه د وچند انی برای ارتباط با شرکت پید ا می‌کند که این نیازمند تجزیه و تحلیل د قیق سازمانی است.

مقیمی اد امه‌د اد : تعامل د و طرفه و د و سویه بین خد مات‌گیرند ه و خد مات‌د هند ه باید به صورت مد اوم وجود د اشته‌باشد و با یک خرید و فروش ساد ه به اتمام نرسد. او خاطرنشان‌کرد : یک مجموعه سازمانی باید این ارتباط را همیشه حفظ کند تا خواسته‌های مشتریان را به روز ثبت و ضبط کند و با تشکیل یک پروند ه مستقل برای هر مشتری به صورت د قیق به نیاز مشتریان پاسخ گوید. لازم به ذکر است شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز ۲۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم د ر شهرستان نی‌ریز ایجاد کرد ه است. این کارخانه که د ارای مجهزترین و به روزترین د ستگاه‌های تولید سیمان د ر جهان است، د ر شرایطی د ر نی‌ریز فعالیت خود را آغاز کرد که ۲۵ هزار هکتار زمین کشاورزی این شهرستان به د لیل خشکسالی و کم‌آبی از چرخه تولید خارج شد ه‌بود و نقشی مهم را د ر اشتغال ساکنان منطقه ایفا نمود ه است.

خاطرنشان می‌شود د وازد همین  اجلاس سراسری رضایت‌مند‌ی مشتری د ر مرکز همایش‌های بین المللی صد ا و سیما و به میزبانی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی ایران برگزارشد.

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها