به پایگاه خبری - تحلیلی هورگان خوش آمدید... هورگان یعنی محل زایش خورشید      
تعداد بازدید: ۵۷۹
print
send
کد خبر: ۷۷۷۰
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳     -       2020 08 March
به دنبال درخواست خوانندگان لازم دیدیم گزارشی توصیفی- تحلیلی به اتکاء آمار از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نی‌ریز، استهبان و بختگان ارائه دهیم.

میزان آراء ۱۵ کاندیدایی که در جمعه ۲  اسفندماه با هم رقابت کردند در ادامه آمده است.


١- فرهاد طهماسبی
١-١- فراوانی مطلق آراء آقای فرهاد طهماسبی:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در شهر آباده‌طشک و بخش بختگان(۸۹۸۴)، نی‌ریز و بخش مرکزی (۸۵۳۰)، بخش حنا بختگان(۴۹۰۵)، بخش قطرویه (۲۵۵۶)، شهر استهبان وبخش مرکزی (۱۷۲۷)، بخش رونیز(۱۲۵۵)،  بخش پشتکوه(۸۹۰).
جمع کل آرا:  ٢٨٨٤٧ رأی
١-٢-فراوانی نسبی(درصد) آراء ایشان به ترتیب ٣ شهرستان عبارت است از:
٤٨,١٥ درصد شهرستان بختگان، ٤١.٥ درصد شهرستان نی‌ریز، ١٠.٣٥ درصد شهرستان استهبان.


٢- اله داد سلیم پور
٢-١- فراوانی مطلق آراء آقای اله‌داد سلیم‌پور

بیشترین آراء ایشان به ترتیب در بخش رونیز (١٠٨٤٩)، استهبان و بخش مرکزی(۲۵۵۰)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۶۳۵)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۲۴۷)، بخش پشتکوه(۲۱۷)، بخش قطرویه(۶۰)، بخش حنا(۴۸).
جمع کل آرا: ١٤٦٠٦ رأی
٢-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به ترتیب ۳ شهرستان عبارت است از:
٩١,١٥ درصد شهرستان استهبان، ٦.٢٥ درصد شهرستان نی‌ریز، و٢.٣ درصد شهرستان بختگان.

٣- محمد سقایی
٣-١- فراوانی مطلق آراء آقای محمد سقایی:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در استهبان و بخش مرکزی(۶۴۵۲)، بخش پشتکوه(۱۳۳۸)،  نی‌ریز و بخش مرکزی(١٠٧٥)، بخش قطرویه(۹۹۹)، بخش رونیز(۴۳۷)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۳۹۱)، بخش حنا(۱۲۲).
جمع کل آرا :١٠٨١٤ رأی.
٣-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به ترتیب ۳ شهرستان عبارت است از:
٦٣,٧ درصدشهرستان استهبان، ٣١.٥٥ درصدشهرستان نی‌ریز و ٤.٨ درصدشهرستان بختگان.

٤- اصغر مسعودی
٤-١- فراوانی مطلق آراء آقای اصغر مسعودی:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در نی‌ریز و بخش مرکزی(۳۶۴۱)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۱۰۵۶)، بخش پشتکوه(۶۵۱)، استهبان و بخش مرکزی(٦١٩)، بخش حنا(۴۱۷)، بخش رونیز(۱۶۷)، بخش قطرویه(۱۵۴).
جمع کل آرا: ۶۷۰۵ رأی.
٤-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٦٦,٤ درصد شهرستان نی‌ریز، ٢١.٩ درصد شهرستان بختگان، ١١.٧ درصد شهرستان استهبان.

٥-  محمدجمال سحرخیز
٥-١- فراوانی مطلق آراء آقای محمد جمال سحرخیز:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در بخش قطرویه(۳۱۱۶)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۱۹۲۸)، بخش حنا(۱۷۵)، استهبان و بخش مرکزی(١٠٠)، رونیز(٦٩)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۶۶)، بخش پشتکوه(۳۸) .
جمع کل آرا: ٥٤٩٢ رأی.
٥-٢-فراوانی نسبی (درصد) آرای ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٩٢,٥ درصد شهرستان نی‌ریز، ٤.٤ درصد شهرستان بختگان،٣.١ درصد شهرستان استهبان.

٦- محمد جواد کیان
٦-١-  فراوانی مطلق آراء آقای محمد جواد کیان:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در استهبان و بخش مرکزی(۳۲۵۲)، بخش رونیز(۳۰۴)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۶۲)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۷)، بخش حنا(۴)، بخش پشتکوه(۲)، بخش قطرویه(۲).
جمع کل‌آرا: ۳۶۳۳ رأی.
٦-٢-فراوانی نسبی (درصد) آرای ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٩٧,٨ درصد شهرستان استهبان، ١.٨ درصد شهرستان نی‌ریز، ٠.٤ درصد شهرستان بختگان.

٧- سجاد شاهسونی
٧-١-  فراوانی مطلق آراء آقای سجاد شاهسونی:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در نی‌ریز و بخش مرکزی(۲۰۰۱)، بخش رونیز(۱۰۲۵)، استهبان و بخش مرکزی(۱۰۸)، بخش حنا(۳۵)، بخش پشتکوه(۳۲)، بخش قطرویه(۲۵)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۱۸).
جمع کل آرا: ۳۲۴۴ رأی.
٧-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٦٣,٤ درصد شهرستان نی‌ریز، ٣٤.٩ درصد شهرستان استهبان، ١.٧ درصد شهرستان بختگان.

٨- میمنه جعفری
٨- ١- فراوانی مطلق آراء خانم میمنه جعفری:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در استهبان و بخش مرکزی (۱۸۲۳)، بخش قطرویه(۶۶)، نی‌ریز و بخش مرکزی(٦٥)، بخش رونیز(۵۱)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۴۴)، بخش پشتکوه(۳۶)، بخش حنا(۵).
جمع کل آرا: ۲۰۹۰ رأی.
٨-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٨٩,٦ درصد شهرستان استهبان، ۸ درصد شهرستان نی‌ریز، ٢.٤ درصد شهرستان بختگان.

٩- سیاوش فیروزی نژاد
٩-١- فراوانی مطلق آراء آقای سیاوش فیروزی‌نژاد:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در نی‌ریز و بخش مرکزی(۱۳۷۸)، بخش قطرویه(۷۰)، بخش‌پشتکوه(۴۷)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۳۵)، استهبان و بخش مرکزی(۱۸)، بخش رونیز(۱۲)، بخش حنا(۷ ).
جمع کل آرا: ۱۵۶۷ رأی.
٩-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٩٥,٤ درصد شهرستان نی‌ریز، ٢.٧ شهرستان بختگان، ١.٩ شهرستان استهبان.

١٠- علی اکبر ارجمندمنش
١٠-١-  فراوانی مطلق آراء آقای علی اکبر ارجمندمنش:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در استهبان و بخش مرکزی(۷۰۶)، بخش رونیز(۸۴)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۴۱)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۴۳)، بخش پشتکوه(١٠)،  بخش قطرویه(۸)، بخش حنا( ۸).
جمع کل آرا: ۹۰۰ رأی.
١٠-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٨٧,٧ درصد شهرستان استهبان، ٦.٧ درصد شهرستان نی‌ریز،٥.٦ درصد شهرستان بختگان.

١١- سید مهدی ساداتی
١١- ١-فراوانی مطلق آرءا آقای سید مهدی ساداتی
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در استهبان و بخش مرکزی(۶۵۵)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۳۳)، بخش رونیز(١٤)، بخش قطرویه(۴)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۲)، بخش پشتکوه(۲)، بخش حنا(صفر).
 جمع کل آرا:۷۱۰ رأی.
١١-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٩٤,٢ درصد شهرستان استهبان، ٥.٥ درصد شهرستان نی‌ریز، ٠.٣ درصد شهرستان بختگان.

١٢- هادی اکبری اصطهباناتی
١٢-١- فراوانی مطلق آراء آقای هادی اکبری اصطهباناتی:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در استهبان و بخش مرکزی(۵۲۶)، بخش رونیز(۸۳)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۱۸)، بخش قطرویه(۵)، بخش پشتکوه(۱)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۱)، بخش حنا(۱).
جمع کل آرا: ۶۳۵ رأی.
١٢-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٩٦ درصد شهرستان استهبان،٣,٧ درصد شهرستان نی‌ریز، ٠.٣ درصد شهرستان بختگان.

١٣- حیدر اسماعیل‌پور
١٣-١- فراوانی مطلق آراء آقای حیدر اسماعیل‌پور:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در بخش پشتکوه(۳۵۹)، نی‌ریز و بخش مرکزی(۸۶)، بخش قطرویه(١٠)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۵)، بخش رونیز(۴)، استهبان و بخش مرکزی(۳ )، بخش حنا (۱).
جمع کل‌آرا: ۴۶۸ رأی.
١٣-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:
٩٧,٢ درصد شهرستان نی‌ریز، ١.٥ درصد شهرستان استهبان،١.٣ درصد شهرستان بختگان.

١٤- زهرا اسلام‌زاده
١٤- ١-فراوانی مطلق آراء خانم زهرا اسلام‌زاده:
بیشترین آراء ایشان به ترتیب در نی‌ریز و بخش مرکزی(۲۶۸)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۵۲)، بخش قطرویه(١٤)، بخش رونیز(۱۲)، بخش حنا(۱۱)، استهبان و بخش مرکزی(۱۱)، بخش پشتکوه(۹).


جمع کل آرا:  ۳۷۷ رأی.
١٤-٢-فراوانی نسبی درصد آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:


٧٧ درصد شهرستان نی‌ریز، ١٦,٧ درصد شهرستان بختگان، ٦.٣ درصد شهرستان استهبان.

١٥- سید محمد باقر تهامی
١٥-١-  فراوانی مطلق آراء آقای سید محمد باقر تهامی:


بیشترین آراء ایشان به ترتیب در نی‌ریز و بخش مرکزی(۴۶)، بخش رونیز(۲)، استهبان و بخش مرکزی (١)، آباده‌طشک و بخش بختگان(۱)، بخش قطرویه(١)، بخش پشتکوه(١)، بخش حنا(صفر).


 جمع کل‌آرا: ۵۲ رأی.
١٥-٢-فراوانی نسبی (درصد) آراء ایشان به تفکیک سه شهرستان عبارت است از:


٩٢,٣ درصد شهرستان نی‌ریز، ٥.٧ درصد شهرستان استهبان، ٢ درصد شهرستان بختگان.


نکاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که محمد سقایی که چهار دوره نمایندگی حوزه انتخابیه نی‌ریز و استهبان را عهده‌دار بود این دوره در ردیف سوم قرار گرفت و در مجموع موفق به کسب ١٣,٥ درصد کل آرا شد.


جالب است بدانید که از ۱۰۰درصد آراء ایشان ٣١,٥٥ درصد یعنی نزدیک به ۳۲ درصد آراء وی از حوزه شهرستان نی‌ریز و ٤.٧٥ درصد از حوزه بختگان بوده است به عبارت دیگر ایشان فقط موفق شد نزدیک به ۶۴ درصد رأی از شهرستان استهبان یعنی زادگاهش بگیرد.


ایشان جمعاً ۳۴۱۲ رأی در حوزه شهرستان نی‌ریز داشته که ٣٩,٢ درصد آن از بخش پشتکوه، ٣١.٥ درصد آن از شهر نی‌ریز و بخش مرکزی و٢٩.٣ درصد آن از بخش قطرویه بوده است.


اینکه چرا علی‌رغم تحلیل‌هایی که ارائه و عموماً تصور می‌شد با تعدد نامزدها در سطح حوزه انتخابیه، ایشان به مجلس می‌رود و علاوه بر آن تحلیل می‌شد که نهایتاً ایشان موفق به ائتلاف به نفع خود در استهبان می‌شود، اما این تحلیل‌ها درست ازکار در نیامد، علت چه بود؟می توان موارد زیر را مطرح کرد:
١- اهالی استهبان هم از نامزد تکراری خسته شده‌ا‌ند.


٢- تحولات اجتماعی همچون بالارفتن سطح تحصیلات و ورود جوانان به جمعیت رأی دهنده که بسیار کمتر سنتی فکر می‌کنند.

 

 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد